Polityka prywatności

Mając na uwadze, zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / RODO / chcielibyśmy Państwa poinformować:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis ogłoszeniowy „Primafon” , z siedzibą w Poznaniu, dalej zwany „Administratorem Danych”.

2.    W przypadku spraw związanych z ochroną danych osobowych, może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową – korzystając z adresu biuro@primafon.pl - w sytuacji, kiedy chciałaby Pani/Pan uzyskać informacje w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3.    Przysługuje Pani/ Panu :

a) prawo dostępu do swoich danych, do potwierdzenia od  administratora danych czy przetwarza Pani/ Pana dane, do informacji o celach przetwarzania danych, o kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały przekazane lub mają być przekazane, o możliwości skorzystania z praw co do ochrony danych i sposobów jak może to być realizowane,

b) prawo sprostowania swoich danych, poprawienia w razie nieprawidłowości lub uzupełnienia w razie niekompletności,

c) prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych, gdy nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub są przetwarzane, lub została cofnięta zgoda do tego, jeżeli na tej podstawie przetwarzane są dane, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, muszą być usunięte celem wywiązania się z obowiązku prawnego, z zastrzeżeniem, że dane nie będą usunięte gdy administrator danych jest obowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora danych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionuje Pani/ Pan prawidłowość przetwarzanych danych - na okres sprawdzenia danych przez administratora danych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lub sprzeciwiła się Pani/ Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane nie są już potrzebne administratorowi danych do celów przetwarzania, ale są potrzebne Pani/ Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych administrator może przetwarzać dane z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą Pani/ Pana lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

e) prawo do przenoszenia danych, przez otrzymanie danych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu oraz przez żądanie przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,
Administrator danych jest obowiązany udostępnić dane  które spełniają warunki : przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, nie obejmuje zbiorów papierowych, dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z umową. 

f) prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu od przetwarzania danych - z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.
Sprzeciw uniemożliwia przetwarzanie danych, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw, wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


3.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody i realizacja praw wskazanych wyżej może nastąpić pisemnie na adres administratora danych, mailowo na adres inspektora ochrony danych.


4.    Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


5.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu : elania informacji uprawnionym podmiotom, zapewnienia bezpieczeństwa.


6.    Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 

8.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest a/ obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, b/ dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 

9.    Dane są przetwarzane przede wszystkim na podstawie przepisów prawa.
 

10.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest : art. 6 ust. 1 lit. e, c, art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust 1 lit. b lub f RODO. Pozyskanie danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e, c, art. 6 ust 1 lit. b lub f RODO nie wymaga zgody osoby, której dane są przetwarzane.
 

11.    Odbiorcą danych osobowych będą przede wszystkim odpowiednie organy lub podmioty publiczne, inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na administratorze danych. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu administratora danych, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji.
 

12.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w przypadku danych związanych z postępowaniem sądowym przez okres wynikający z przepisów dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w przypadku umów przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, nie dłużej niż przez 6 lat od zakończenia umowy, z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, przez okres nie dłuższy niż rok.

 

 

Oto nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, wprowadzonych przez użytkowników serwisu, adresów e-mail i numerów telefonów.

Jaka jest polityka serwisu dotycząca adresów e-mail?
Podany podczas dodawania ogłoszenia adres e-mail służy do weryfikacji osoby zamieszczającej ogłoszenie, oraz jest adresem kontaktowym, na który zostają odesłane oferty od osób zainteresowanych ogłoszeniem. Serwis przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. związane tylko z aktualnie dostępnymi ogłoszeniami, oraz adresy e-mail osób, które wielokrotnie zamieszczały ogłoszenia niezgodne z regulaminem serwisu, aby uniemożliwić im dodawanie kolejnych ogłoszeń. 

Czy adresy e-mail i numery telefonów są udostępniane innym osobom, lub firmom?
Nie udostępniamy takich danych osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treści ogłoszenia dane (numery telefonów, adresy e-mail) mogą zostać "zapamiętane" przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym ogłoszenie jest widoczne w serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Ciasteczka (pliki cookie) i sygnalizatory WWW (web beacon)

Zastrzegamy sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) oraz tzw session storage. Pliki te są zapisywane na Twoim komputerze. Służą one do:

a) dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;,

b) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o Twoim adresie IP i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam. 

Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie naszego serwisu. 

Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron www tzw. "trybie prywatnym (incognito)" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" jest dostępny w pomocy przeglądarki.

Wyłączenie "ciasteczek" w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.